ZŠ  a MŠ  Korytná

Zaměření školy

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Náš školní vzdělávací program má název Rozkvetlá škola, snažíme se jej beze zbytku naplnit. Snažíme se vytvořit příjemné a praktické prostředí pro školní práci. Naše škola klade důraz na kvalitní výuku všech předmětů – předměty souvisejících s přírodou nebo na matematiku a s ní související finanční gramotnost nebo český jazyk a s velmi zásadní čtenářskou gramotností, to vše považujeme za velmi důležité ve všech směrech vzdělávání. Chceme neustále rozvíjet  silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Průběžně vybavujeme školu a školku novými moderními pomůckami, pracujeme na zlepšení prostředí uvnitř školy. Stejnou péči věnujeme žákům nadaným i těm, kterým to ve škole moc nejde.

 

ZPŮSOB VÝUKY NA MALOTŘÍDNÍ ŠKOLE

Způsob výuky na malotřídní škole se skutečně liší od běžné základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější (v naší malotřídní škole je běžný počet žáků ve třídě 4 – 13 dětí, na běžné ZŠ kolem 25 – 30 dětí). V malotřídní škole je kladen důraz na jiný způsob výuky, než jaký známe z klasické školy. V tomto nespatřuji handicap, ale naopak přednost. Zejména jde o formu skupinového vyučování a samostatnou práci. Žáci se učí samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně si rozvrhnout svoji práci. Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje téměř okamžité získávání zpětné vazby – informace o zvládnutí učiva. Tato skutečnost umožňuje učitelce mnohem častější kontakt, interakci s žáky a  individuální přístup (to se týká i nadprůměrně nadaných žáků či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vztahy ve škole jsou téměř rodinné. Na naší škole v Korytné se v letošním roce vyučuje ve třech třídách celkem 47 žáků.

 

I. třída – první ročník je samostatný (13 žáků)

 

II. třída – třetí a čtvrtý ročník je spojený (celkem 17 dětí)

 

III. třída – spojený je druhý a pátý ročník (celkem 17 dětí)

 

Uspořádání a spojování ročníků se každoročně upravuje s ohledem na co největší efektivitu výuky. Malotřídní učitelka se musí důkladně připravovat na výuku a být schopna zaměstnat 2 – 3 skupiny žáků. To však může být výhodné pro děti – některé mohou získávat nové informace od starších spolužáků, některé si zase mohou látku zopakovat (pokud jsou spojené

s nižším ročníkem).

Pro představu uvádím, jak probíhá výuka na malotřídní škole:

Učitelka zahájí hodinu se všemi dětmi společně a na úvod probíhá společná aktivita pro oba ročníky. Následně učitelka zadá samostatnou práci jednomu z ročníků (obsah učiva byl již probrán v minulých hodinách). Děti pracují samy a mohou tiše spolupracovat, používat učebnice a pomůcky nebo se při nejasnostech obrátit na učitelku. Práci po dokončení odevzdají ke kontrole. Během této doby pracuje učitelka s druhým ročníkem (v přímém kontaktu). Následně se tyto činnosti vymění. Tato výměna proběhne 1- 2krát během vyučovací hodiny. Často dochází k situacím, kdy si žáci mohou pomáhat a vysvětlovat učivo spolužákům, což se v praxi projevilo jako velmi efektivní (ani učitelka se nedokáže myšlení dětí tolik přiblížit jako děti samy). Způsob malotřídní výuky je významně spojen s budováním samostatnosti žáků. Děti se učí spoléhat samy na sebe, spolupracovat s mladšími či staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout a tolerovat ostatní děti s jejich přednostmi i nedostatky. Tyto zkušenosti nemohou být dětem předkládány formou přednášek, ale nejlépe je pochopí, když se do těchto situací dostanou samy.

Rodiče si mohou položit tuto otázku:

„Chtěl(a) bych, aby moje dítě sedělo v lavici a přijímalo informace z učebnic a od učitele, nebo by bylo lepší, aby se tyto informace naučilo samostatně hledat a vyvozovat z dříve poznaného učiva?“

Pokud se přikláníte ke druhé části otázky, je malotřídní škola vhodná pro Vaše dítě. Zároveň je nízký počet dětí ve třídě příznivý i pro děti, které mají speciální vzdělávací potřeby (např. dyslexie, ADHD, žáci nadprůměrně nadaní, atd.), protože se jim učitelka může díky nízkému počtu dětí věnovat individuálně.

Ve vyspělých zemích (např. Švédsko, Finsko, Kanada aj.) je nízký počet dětí ve třídách naprostou samozřejmostí a způsob výuky se velmi blíží výuce na malotřídní škole. Je jen na rodičích, zda je výše uvedená fakta přesvědčila o tom, že malotřídní škola může jejich dětem nabídnout kvalitní a plnohodnotné vzdělání a využijí této možnosti v takové škole ve své obci.

VOLNÝ ČAS

Každoročně nabízíme svým žákům mnohé možnosti využití volného času. Aktuálně spolupracujeme s Uhersko-Brodským florbalovým klubem a spoluorganizujeme jednou týdně florbalové tréninky, dále nabízíme kroužek keramiky, kroužek tvoření z papírových proužků - Quilling, kroužek německého jazyka, poskytujeme prostory pro malé kytaristy a další volnočasové aktivity související se zálibami dětí. Nabízené kroužky probíhají po celý školní rok a jejich nabídka je vždy aktualizována nejpozději do poloviny září.

AKCE ŠKOLY

Žáci školy se každoročně zúčastňují mnoha zajímavých akcí. V září se pravidelně zúčastňujeme Korytňanských hodů. V říjnu pořádáme nádhernou akci pro žáky a jejich rodiče s názvem Drakiáda. Před Vánoci organizujeme pro naše děti dílničky ve školní družině a pořádáme Mikulášský nebo Vánoční jarmark s vystoupením našich dětí. K prosinci již neodmyslitelně patří také Vánoční florbalový turnaj rodičů s dětmi v místní sportovní hale. Začátek dubna je každoročně spojen s „Podvečerem s Andersenem“. Před Velikonocemi je to tvořivý jarmark, na který jsou zváni všichni rodiče žáků školy a mohou si zde koupit mnohé pěkné výrobky svých dětí. V květnu pravidelně připravujeme besídku ke Dni matek. Závěr školního roku patří našim nejstarším – žákům a žákyním z 5. ročníku. Nejprve vyrazíme na exkurzi do Prahy a v posledním červnovém týdnu uspořádáme závěrečný táborák.

Jsme zapojeni do mnoha výtvarných, hudebních a jiných soutěží, které mimo jiné souvisí i s ochranou životního prostředí např. podzimní a jarní kolo Soutěže ve sběru papíru nebo soutěže, které mají vědomostní a dovednostní charakter, např. matematický Klokánek. A ve výčtu bychom mohli pokračovat dále.

Mgr. Petra Píšková, ředitelka školy